§ 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag

Det ble votert over:

Innstilling:

 • om endringer i vegtrafikkloven (alkolås)

  I

  I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk skal ny § 18 lyde:

  § 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag

  Departementet kan fastsette i forskrift at det skal være montert alkolås i kjøretøy som benyttes ved transport mot vederlag, og gir nærmere bestemmelser om godkjenning, montering og kontroll av alkolåsen. Utgifter til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen dekkes av den som driver transport mot vederlag. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om ordningen, herunder bestemmelser om virkeområde, hvilke grupper kjøretøy som skal omfattes, og om pålegg om retting ved kontroll langs veg.

  II

  • 1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

  • 2. Departementet kan gi nærmere overgangsregler.Komiteens tilråding

  Gå inn på saken her